Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
§ 4 Złożenie zamówienia
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
§ 6 Płatność
§ 7 Ceny
§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
§ 10 Wymagania techniczne
§ 11 Prawa własności intelektualnej
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zwany dalej Regulaminem.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.martagoraca.pl prowadzony jest przez Martę Gorącą-Skopińską, indywidualnego przedsiębiorcę działającego pod nazwą „Marta Gorąca-Skopińska GROUP”, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki przy ul. Tymienieckiego 25c/234 w Łodzi, kod pocztowy: 90-350; NIP: 8291695004; REGON: 101667980; adres korespondencji elektronicznej: biuro@martagoraca.pl; telefon: +48 730 896 730;
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https://martagoraca.pl/, zwany dalej Serwisem;
  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.
 4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, „Administratorem” lub „Sprzedawcą”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca; Sprzedawca – Marta Gorąca-Skopińska, indywidualny przedsiębiorca działający pod nazwą „Marta Gorąca-Skopińska GROUP”, przy ul. Tymienieckiego 25c/234 w Łodzi, kod pocztowy: 90-350; NIP: 8291695004; REGON: 101667980; adres korespondencji elektronicznej: biuro@martagoraca.pl; telefon: +48 730 896 730.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
 3. Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora.
 7. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Właściciela serwisu w Serwisie, za pomocą którego Zamawiający wskazuje Produkty będące przedmiotem Zamówienia oraz wybiera sposób realizacji Zamówienia poprzez określenie sposobu dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego oraz formę Płatności.
 8. Produkt – dostępny w Serwisie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży.
 11. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 12. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.
 14. Właściciel serwisu – Marta Gorąca-Skopińska, indywidualny przedsiębiorca działający pod nazwą „Marta Gorąca-Skopińska GROUP”, przy ul. Tymienieckiego 25c/234 w Łodzi, kod pocztowy: 90-350; NIP: 8291695004; REGON: 101667980; adres korespondencji elektronicznej: biuro@martagoraca.pl; telefon: +48 730 896 730.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§  3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (tj. z dnia 30 października 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2070)
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. prowadzeniu Konta w Serwisie;
  2. korzystaniu z Formularza Zamówienia;
 3. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności przez Usługobiorcę:
  1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie https://martagoraca.pl/moje-konto/, do czego niezbędne jest podanie:
   1. nazwy użytkownika;
   2. adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy;
   3. hasła.
 1. W wyniku prawidłowej Rejestracji Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego adresu korespondencji elektronicznej. Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
 2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego przeznaczonej – adresu korespondencji elektronicznej lub nazwy użytkownika i hasła.
 3. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 4. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku, rozumianej jako zaniechanie wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego Serwisu celem zalogowania się do Konta.
 5. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez złożenia oświadczenia przez Usługobiorcę, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: biuro@martagoraca.pl;
 7. Korzystanie z Usługi  polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój początek z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie.
 8. W razie zagadnień prawnych, Użytkownik może skierować zapytanie na adres dzialprawny@martagoraca.pl

§ 4 Złożenie zamówienia

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe dla Zamawiających posiadających Konto, po uprzednim zalogowaniu się.
 3. Treści zawarte w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy a nie konkretną ofertę, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego,
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za pomocą mechanizmu składania zamówień dostępnego w Serwisie.
 5. W czasie kompletowania Zamówienia za pomocą Koszyka, Zamawiający powinien dokonać wyboru Produktów, jak również sposobu realizacji Zamówienia poprzez wybór sposobu dostawy oraz formy Płatności.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera właściwy przycisk na stronie Zamówienia, zawierający informację, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia zamówienie Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych, przesyłając potwierdzenie zamówienia.
 8. Przyjęcie zamówienie jest potwierdzane przez Serwis za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej przez Właściciela serwisu na adres email podany przez użytkownika w treści formularza zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 10. W przypadku Zamówienia z dostawą na adres wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający powinien podać adres do dostawy lub wybrać jeden z adresów dostawy zapisanych na swoim Koncie.
 11. Jeżeli w toku realizacji Zamówienia okaże się, że nie może ono zostać zrealizowane przez Serwis zgodnie z jego treścią (np. z powodu braku zamówionego Produktu w magazynie), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego na adres e-mail przypisany do jego Konta
 12. Cena Produktu nie zawiera Kosztów Dostawy. Należne Koszty Dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Produktów zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Zamawiającego.
 13. Proces zawierania umowy po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, jego przyjęciu przez Sprzedającego, wykonaniu płatności łącznej opłaty za Produkt, uważa się za zakończony a tym samym umowę uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania kwoty łącznej opłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 14. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 15. Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach tego Konta.
 16. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta także bez konieczności rejestracji w Serwisie i zalogowania na Konto, bezpośrednio poprzez Formularz Zamówienia.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Sprzedawcę nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@martagoraca.pl.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwę firmy;
  3. Adres e-mail;
  4. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  5. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególności obrazu ze zrzutem ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 6 Płatność

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski S.A. za pośrednictwem systemy iMoje.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
  2. Visa
  3. Visa Electron
  4. Mastercard
  5. MasterCard Electronic
  6. Maestro
  7. iMoje
 3. Niezależenie od sposobu dostawy, wymagane jest wcześniejszej opłacenie Zamówienia.
 4. Aktualny cennik dostawy dostępny jest w Serwisie, podczas składania Zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Termin dostawy Produktów wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 7. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest ebook, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówionego ebook’a, system teleinformatyczny Sprzedawcy wysyła Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres korespondencji elektronicznej link do jego pobrania. Z momentem otrzymania ww. linku na ww. adres poczty elektronicznej zostaje udzielona licencja na korzystanie z ebooka,
 8. Klient może pobrać zamówionego ebooka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy, tj. po przesłaniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w tym celu.
 9. Po trzykrotnym pobraniu ebooka udostępniony Klientowi link stanie się nieaktywny.

§ 7 Ceny

 1. Ceny Produktów wskazane w Serwisie:
  1. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
  2. podawane są w złotych polskich;
  3. nie uwzględniają kosztów dostawy – koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.
 2. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, co do której można stwierdzić, że z treści tej umowy wynika brak charakteru zawodowego, zostanie potraktowana na zasadach określonych dla konsumentów stosownie do pkt 1 niniejszego paragrafu. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba taka nie zawiera umowy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, stosowane będą dla niej postanowienia i uprawnienia przysługujące konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Klient informowany jest, że po dokonaniu dostarczenia produktów cyfrowych, nie przysługuje mu prawo do zwrotu lub odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 13. W przypadku zakupu produktów cyfrowych, Klient akceptuje, że po pobraniu lub dostępie do treści cyfrowych, utraci on możliwość zwrotu i żądania zwrotu środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu środków za zakupione produkty cyfrowe po ich dostarczeniu, z wyłączeniem sytuacji, gdy produkt jest niezgodny z umową, uniemożliwiając tym samym korzystanie z niego w sposób zgodny z umową.”

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów

 1. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową na zasadach uregulowanych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 2. Przedsiębiorca, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednak nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, korzysta z uprawnień przewidzianych dla konsumentów, o ile treść umowy nie wskazuje inaczej.
 3. W przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia warunki określone w punkcie 2, zastosowanie mają przepisy dotyczące zwrotu towarów, reklamacji, gwarancji oraz innych praw przysługujących konsumentom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że strony umowy postanowiły inaczej.

§ 10 Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)
 4. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku osobistego.
 5. Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka.
 6. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do  powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do Zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie Serwisu.
 4. W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w razie zmiany przedmiotu działalności Serwisu lub zakresu usług świadczonych przez Właściciela serwisu, zmiany danych Serwisu lub nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu. Strony związane są treścią aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkuje koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
  3. dodanie nowych kanałów sprzedaży online, prowadzonej przez Serwis (takich jak np. aplikacja mobilna)
  4. wprowadzenie w Serwisie działań promocyjnych lub wsparcia sprzedaży, skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu;
  5. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  6. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  7. zmiana w zakresie procedury Rejestracji, zawierania Umowy bądź procesu składania, modyfikowania lub anulowania Zamówień;
  8. zmiana funkcjonalności Serwisu, Konta Użytkownika, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
  9. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
  10. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie;
  11. usprawnienie obsługi Użytkowników;
  12. zmiana w zakresie oferowanych metod realizacji (dostawy, odbioru) Zamówień lub form Płatności.
 7. Zmiany Regulaminu nie wpływające na prawa Użytkownika mogą zostać wprowadzone po uprzednim poinformowaniu Użytkownika za pomocą adresu email.
 8. Zmiany Regulaminu wpływające na ograniczenie praw Użytkownika wymagają ponownej akceptacji Regulaminu w Serwisie.
 9. Przeglądanie stron Serwisu, w tym zapoznawanie się z asortymentem Serwisu, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania  Konta