Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

1. Postanowienia ogólne, klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach serwisu martagoraca.pl jest Marta Gorąca, indywidualny przedsiębiorca działający pod nazwą Marta Gorąca-Skopińska GROUP, przy ul. Tymienieckiego 25c/234 w Łodzi, kod pocztowy: 90-350; NIP: 8291695004; REGON: 101667980; adres korespondencji elektronicznej: biuro@martagoraca.pl; telefon: +48 730 896 730;
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu obsługi usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (prowadzenie Konta w serwisie, oraz Formularza Zamówienia) oraz w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych w ramach Serwisu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 5. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez niezbędny okres tj. co do zasady przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji usług oferowanych przez Serwis oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie stosownych ustaw. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Administrator będzie mógł przechowywać dane osobowe dłużej jeżeli obowiązek taki wyniknie z przepisów prawa oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one zatem przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 6. W oparciu o dane osobowe użytkownika, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Odbiorcami danych osobowych użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. dostawcy usług prawnych, rachunkowych, bankowych, dostawcy usług związanych z technologią (wsparcie stron internetowych), dostawcy usług kurierskich oraz drukowania oraz doręczania korespondencji pocztowej.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w ust. 4.
 10. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe:
  1. przetwarzane wyłączenie w sposób zgodny z prawem;
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
  4. dokładne i aktualne;
  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
  6. bezpiecznie przechowywane.
 11. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 12. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych należy uważnie zapoznać się obowiązującym regulaminem oraz polityką prywatności.
 13. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. 

2. Cel i zakres zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz sprzedaży Produktów.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • Adres korespondencji elektronicznej;
  • Imię;
  • Nazwisko;
  • Adres zamieszkania;
  • Numer telefonu;
 3. Nadto, gdy użytkownik Serwisu kontaktuje się z Administratorem lub gdy to Administrator kontaktuje się z użytkownikiem odnośnie działalności lub usług świadczonych przez Administratora, Administrator może zbierać podane przez użytkownika dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres korespondencji elektronicznej) w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub gdy użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe także w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę.

3. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zamówienia Produktów.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

4. Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, przez Administratora. Użytkownik ma prawo do:
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
  • Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane osobowe oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;
  • Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • Wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 3. Użytkownik, który chce otrzymać informację o swoich danych osobowych lub kopię tych danych powinien skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora wskazane są na początku niniejszego dokumentu w §1 ust. 1.
 4. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia informacji o Jeżeli użytkownik uważa, że Administrator posiada niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o użytkowniku powinien skontaktować się z Administratorem celem ich poprawienia.
 5. Użytkownik ma także prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 6. Użytkownik ma nadto prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Użytkownik, którego dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Usługobiorcy,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.
  2. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.
  3. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer.
  4. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari 8 (Yosemite)
  5. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
  6. Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

9. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 06.06.2022 r.
 2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług; konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek, błędów oraz literówek i konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa.
 3. Zawiadomienie o zmianie Polityki Prywatności nastąpi poprzez umieszczenie informacji o zmianie Polityki Prywatności w Serwisie.